Zaregistrujte se u nás (spolu s odběrem newsletterů) zde a získejte slevu 5% na všechny laboratorní vyšetření a 10% na všechny doplňky stravy.
Slevový kód obdržíte e-mailem.

Obchodní podmínky

Společnost GenX Laboratory s.r.o. se sídlem Pitterova 2855/9b, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 17793190. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 376802 (dále jen „Společnost“) je obchodní korporací, která nabízí a prodává zejména doplňky stravy (dále jen "Produkty"), a zároveň je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotních službách“).

Kontaktní údaje Společnosti:

 • doručování: Pitterova 2855/9b, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • elektronická pošta: info@genx.cz
 • telefon: +420 731 007 192
 • provozovna vztahující se poskytování zdravotních služeb: Majerského 2035/15, 149 00 Praha 11

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Společnosti upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby uzavírané mezi Společností jako osobou podnikající a poskytovatelem zdravotních služeb a fyzickou osobou jako spotřebitelem popřípadě na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Společností jako prodávajícím (dále také jako „Prodávající“) a fyzickou osobou jako spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Společnosti, jejímž předmětem je také zprostředkování obchodu, služeb a produktů. Společnost kromě jiného zprostředkovává realizaci laboratorních vyšetření, tedy zejména odběr biologického vzorku a jeho laboratorní zpracování (dále jen „Služba“). Internetový obchod je Společností provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://genx.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se vztahují výhradně na koncové zákazníky spotřebitele (dále jen „Spotřebitel“) a nevztahují se na právnické osoby nebo osoby, které tyto služby nebo produkty využívají v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Obchodní podmínky jsou nedílnou součásti kupní smlouvy či smlouvy o poskytování zdravotních služeb a jsou dostupné v českém jazyce. Jejich znění může Společnost kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích znění Obchodních podmínek nejsou dotčena.

2. Zákaznický účet

2.1 Registrací v internetovém obchodě může Spotřebitel provádět objednávání Produktů nebo Služeb (dále jen „Zákaznický účet“) a pokud to Webové rozhraní obchodu umožňuje tak provádět objednávání bez registrace do Webového rozhraní obchodu.

2.2 Spotřebitel je povinen uvádět údaje správně a pravdivě při registraci do Webového rozhraní obchodu. Zákaznický účet je chráněn uživatelským jménem a heslem a Spotřebitel je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Spotřebitel nesmí umožnit využívat svůj zákaznický účet třetím osobám.

2.3 Společnost může zrušit uživatelský účet v případě, že není tento účet déle než 1 rok využit nebo v případě, kdy jsou ze strany Spotřebitele porušeny povinnosti z uzavřené smlouvy včetně Obchodních podmínek.

2.4 Spotřebitel bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě z důvodu nezbytné údržby hardwarového nebo softwarového vybavení Společnosti případně provozovatele Webového rozhraní obchodu.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Prezentace a informace uvedené ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít smlouvu ohledně této Služby nebo Produktu. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu prezentuje a nabízí Služby a Produkty včetně uvedení jejich ceny. U některých Služeb je cena dostupná na vyžádání. Ceny Služeb a Produktů jsou platné po dobu jejich zobrazení ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto není vyloučena možnost Společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Spotřebitel pro objednání Služeb nebo Produktů vyplní objednávku ve Webovém rozhraní obchodu a u některých Služeb si jejich cenu vyžádá. Objednávku lze provést prostřednictvím přihlášení do Zákaznického účtu i bez registrace. Objednávka obsahuje zejména informace o objednané Službě nebo Produktu („vložení“ Produktu nebo Služby Spotřebitelem do nákupního košíku ve Webovém rozhraní obchodu), způsob úhrady kupní ceny Služby nebo Produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení Služby nebo Produktu (případně výběr odběrového místa) a dále cenu nákladů spojených s doručením nebo poskytnutím Služby nebo Produktu (dále jen „Objednávka“). Spotřebitel je povinen v rámci Objednávky vyplnit veškeré požadované údaje pečlivě a správně. Spotřebitel nese plnou odpovědnost za důsledky způsobené uvedením nesprávného či nepravdivého údaje v Objednávce či Zákaznickém účtu.

3.4 Před konečným odesláním Objednávky je Spotřebitel vyzván ke kontrole vložených údajů Spotřebitelem, které do Objednávky vložil. Spotřebitel má možnost vložené údaje opravovat nebo měnit. Objednávka je odeslána Spotřebitelem kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Společnost považuje údaje odeslané Spotřebitelem v Objednávce za správné. Po obdržení Objednávky je Společností zaslán Spotřebiteli email s potvrzením Objednávky na emailovou adresu Spotřebitele, kterou vložil při tvorbě Objednávky.

3.5 Smluvní vztah mezi Společností a Spotřebitelem vzniká doručením potvrzení Objednávky na emailovou adresu Spotřebitele. Spotřebitel souhlasí s uzavřením smlouvy na dálku využitím komunikačních prostředků. Náklady vzniklé Spotřebiteli využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (internetové připojení, telefonní hovory atd.) si hradí Spotřebitel sám.

4. Ceny Služeb a Produktů, platební podmínky, místo a termín poskytnutí Služby či doručení Produktu

4.1 Ceny Služeb a Produktu jsou dostupné na Webovém rozhraní obchodu. Ceny některých Služeb jsou dostupné na vyžádání. Služba je poskytována výlučně za účelem prevence zdraví.

4.2 Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) se u ceny Produktů řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cenu Služby nebo Produktů může Spotřebitel uhradit Společnosti:

 • bezhotovostně platební kartou – platba online přes platební bránu pomocí platební karty. Provozovatelem platební brány je: Comgate payments, a.s. se sídlem OC Aupark, Gočárova tř. 1754/48a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27924505, DIČ: CZ27924505, Tel.: +420 228 224 267, E-mail: podpora@comgate.cz (dále jen „společnost Comgate“)

4.3 U bezhotovostní platby je Spotřebitel povinen zaplatit cenu Služeb nebo Produktů spolu s uvedením variabilního symbolu platby.

4.4 Slevy z ceny Služby nebo Produktů poskytnuté Společností Spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.5 Společnost vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Spotřebiteli daňový doklad. Společnost je plátcem DPH. Daňový doklad vystaví Společnost Spotřebiteli po uhrazení objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Spotřebitele.

4.6 Prodávané Produkty a prostředky nezbytné pro poskytnutí Služby jsou odesílány přepravní společností, kterou si volí Spotřebitel. V případě poškození zásilky je Spotřebitel povinen tuto skutečnost nahlásit přepravní společnosti a Společnosti. Náklady na dodání nese Spotřebitel a odvíjí se od zvolené přepravní společnosti.

4.7 Konkrétní místo poskytnutí Služby, resp. odběrové místo si volí Spotřebitel   v rámci tvorby Objednávky, popřípadě si jej zvolí kdykoliv po uzavření smlouvy se Společností, a to dle odběrových míst uvedených na Webovém rozhraní obchodu. Termín poskytnutí Služby, resp. odběru si volí Spotřebitel sám po uzavření smlouvy, přičemž v některých odběrových místech vyjmenovaných na Webovém rozhraní obchodu je termín odběru nezbytné domluvit předem telefonicky. Pokud Spotřebitel objedná termín pro poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy (tj. v době 14 dnů od uzavření smlouvy), poučuje Společnost Spotřebitele o tom, že poskytnutím Služby zaniká právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy. Spotřebitel  Objednávkou konkrétního termínu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že k plnění Služby dojde před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a Spotřebitel není oprávněn v tomto případě od smlouvy odstoupit.

4.8. Náklady na dostavení se k odběru na odběrové místo či doručení vzorku na odběrové místo nese Spotřebitel.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, pokud byla Služba nebo Produkt k jeho výslovné žádosti poskytnut ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.  Současně nemůže Spotřebitel od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1837 písm. g) OZ v případě dodávky zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil – toto se výslovně vztahuje k Produktům a případně prostředkům zapečetěným v obalu pro účely poskytnutí Služby (odběrové sady). Odstoupit od smlouvy dle předchozí věty lze pouze za předpokladu, že nedojde k porušení zapečetěného obalu.,

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. těchto Obchodních podmínek má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být Společnosti prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy musí být Společnosti alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel učinit vůči Společnosti formou jednostranného právního jednání například dopisem nebo emailem.

5.3 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

5.4 Společnost je povinna v případě odstoupení od smlouvy Spotřebitelem vrátit Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal (pokud tedy Spotřebitel již objednanou Službu nebo Produkt nečerpal). Spotřebitel je povinen vrátit Společnosti Produkt či prostředky sloužící k poskytnutí Služby (odběrové sady), a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s vrácením Produktů a případných prostředků.

5.5 Pro vrácení plateb peněžních prostředků dle odst. 5.4. Obchodních podmínek je Společnost povinna použít stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

Formulář k odstoupení od smlouvy, můžete nalézt v následujícím dokumentu: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

6. Odpovědnost za vady a záruka

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619, § 2642 až §2646 OZ).

6.2 Společnost odpovídá Spotřebiteli za to, že jím poskytovaná Služba nebo Produkt nemá vadu, zejména za to, že Služba nebo Produkt má vlastnosti deklarované Společností, je poskytována na náležité odborné úrovni, její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. Zákona o zdravotních službách, a také § 2636 až § 2651 OZ.

6.3 Společnost neodpovídá za to, zda identita osoby, jejíž biologický vzorek byl odebrán, byla řádně ověřena, stejně tak neodpovídá za špatnou identifikaci na základě špatného označení laboratorního vzorku, který byl doručen Spotřebitelem. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli následky způsobené využitím výsledku vyšetření Služby, stejně tak nenese odpovědnost za škodu způsobenou jejich nesprávnou interpretací ať už ze strany Spotřebitele, nebo třetích osob.

6.4 Práva z vadného plnění (dále jen „Reklamace“) uplatňuje Spotřebitel u Společnosti na adrese pro doručování Pitterova 2855/9b, Žižkov, 130 00 Praha nebo na adrese provozovny Majerského 2035/15, 149 00 Praha 11, jejíž provozní doba je určena dle předchozí telefonické dohody na tel. +420 731 007 192 nebo na emailových adrese info@genx.cz

6.5 Za okamžik uplatnění Reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Spotřebitele písemnou Reklamaci. O Reklamaci vystaví Společnost písemné potvrzení Reklamace obsahující datum uplatnění, obsah Reklamace, preferovaný způsob vyřízení Reklamace, kontaktní údaje. Obdobně je Společnost povinna vystavit potvrzení o vyřízení Reklamace.

6.6 Nemá-li Produkt či Služba vlastnosti dle Obchodních podmínek, resp. má vadu, má Spotřebitel právo si při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu zvolit jaké právo, resp. způsob řešení reklamace upřednostňuje, bude-li to možné. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Společnosti; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Spotřebitel má právo v případě, je-li vada odstranitelná a je-li to přiměřené okolnostem, domáhat se buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Spotřebitel má také právo žádat dodání nového zboží bez vad, je-li to přiměřené. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kdo má právo podle § 1923 OZ, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Společnost namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

6.7 Společnost je povinna vyřídit reklamaci a Spotřebitele o vyřízení informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Spotřebitelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Společnost povinna v případě potřeby zajistit odborné posouzení vady a dále rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv, v kladném případě pak dodat nové zboží v reklamovaném množství. V případě, že je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, nelze tuto vadu reklamovat opakovaně a Společnost je oprávněna převzetí reklamovaného zboží v takovém případě odmítnout.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Společnost poskytuje výsledkové zprávy v souvislosti s poskytovanou Službou, a to s možností zaslání elektronickou zprávou (elektronicky šifrovaným obsahem) na uvedenou adresu elektronické pošty Spotřebitele nebo písemného doručení s využitím provozovatele poštovních služeb. Společnost zašle výsledek Služby ve lhůtě přiměřené vzhledem k povaze Služby a dosažitelnosti výsledku.

7.2 Společnost není ve vztahu ke Spotřebiteli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ. Spotřebitel bere na vědomí, že Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.3 V případě nespokojenosti Spotřebitele s poskytnutou službou anebo chováním pracovníka Společnosti je Spotřebitel oprávněn podat stížnost, a to písemně na adresu Společnosti, e-mailem na elektronické adresy Společnosti, telefonicky nebo osobně.

7.4 Společnost je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů. Společnost je dále povinna navrhnout Spotřebiteli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, umožnit Spotřebiteli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Spotřebitele zašle Společnost na elektronickou adresu Spotřebitele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Spotřebitelem.

7.5 Spotřebitel nabízí a zprostředkovává realizaci Služeb a za tímto účelem spolupracuje s osobami způsobilými k provádění takových Služeb (dále jen „Smluvní partneři“). Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (včetně služeb vyšetření) vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu daného kraje, ve kterém jsou služby poskytnuty, a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6 V případě sporu Spotřebitele o právo plynoucí ze smlouvy uzavřené se Společností, který se mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit přímo, se může Spotřebitel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných se Společností Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může Spotřebitel uplatnit i u orgánů kontroly podle odst. 7.5. obchodních podmínek.

7.7 Službu lze uplatnit u Společnosti nejpozději do 6-tého měsíce ode dne uzavření smlouvy. Spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7.8 Spotřebitel je povinen dodržovat pokyny a návody u Produktů i Služeb a respektovat instrukce poskytované personálem odběrových míst.

7.9 Spotřebitel je povinen neohrozit personál odběrového místa. Z tohoto důvodu se doporučuje odložit návštěvu odběrového místa v případě akutních respiračních příznaků či jiných infekčních onemocnění.

7.10 Pokud by bylo nezbytné absolvovat odběr v odběrovém místě opakovaně (např. v důsledku odběru nedostatečného množství vzorku, předání vzorku v nevhodném obalu atd.), je povinen Spotřebitel odběr absolvovat. Opakovaný odběr nenavyšuje cenu Služby.

7.11 Zasílání obchodních sdělení - Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Produkty, Službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu Spotřebitele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na elektronickou adresu Spotřebitele.

8. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1 Ochrana osobních údajů Spotřebitele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem: https://www.genx.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

8.2 Společnost je správcem osobních údajů Spotřebitele v minimálním rozsahu jméno, příjmení, datum narození, email, telefon, fakturační údaje ve smyslu GDPR a souvisejících předpisů. Společnost pro zajištění správy Webových stránek uzavřela smlouvu se společností Shoptet, a.s. 

8.3 Práva Spotřebitele týkající se ochrany osobních údajů:

 • dle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají;
 • dle čl. 16 GDPR právo požadovat po Společnosti jako správci osobních údajů opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají;
 • dle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, není-li to v rozporu s nařizujícím ustanovením zákona, kterým je Společnost povinna se řídit;
 • dle čl. 18 GDPR právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů Spotřebitele jako subjektu údajů v případech zde explicitně vyjmenovaných;
 • dle čl. 19 GDPR právo požadovat informace o příjemcích osobních údajů;
 • dle čl. 21 GDPR právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR; Námitku je možné vznést u Společnosti. Pokud takovou námitku Spotřebitel vznese, bude Společnost oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Spotřebitele, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Spotřebitel se nemůže domáhat výmazu osobních údajů, které je Společnost jako povinna shromažďovat na základě povinnosti uložené ji právním předpisem;
 • Společnost jako správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, www.uoou.cz.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2 Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu s OZ, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, dále v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dále v souladu s GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

9.3 Spotřebitel odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

9.4 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Společností v elektronické podobě a není přístupná.

9.5 Součástí těchto Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který může Spotřebitel využít pro účely odstoupení od smlouvy v souladu s těmito Obchodními podmínkami a OZ.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 19.10. 2023.