Zaregistrujte se u nás (spolu s odběrem newsletterů) zde a získejte slevu 5% na všechny laboratorní vyšetření a 10% na všechny doplňky stravy😍
Slevový kód obdržíte e-mailem.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti GenX Laboratory s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Společnost GenX Laboratory s.r.o., se sídlem Pitterova 2855/9b, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 17793190. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 376802 (dále jen „Společnost“), email info@genx.cz, tel. +420 731 007 192, www.genx.cz je správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a všeobecně závazných právních předpisů.
  • Společnost provozuje internetový obchod na webové stránce umístěné na internetové adrese https://genx.cz (dále jen „internetový obchod“) za účelem prezentace, nabídky a prodeje svých produktů.
  • Kontaktní úde pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Jan Krajíček

Adresa: 28. Října 1497/17, Český Těšín, 737 01

adresa: Pitterova 2855/9b, Žižkov, 130 00 Praha 3, email: jan.krajicek@genx.cz, telefon: +420 731 007 192

 1. ZDROJ A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL
  • Společnost zpracovává osobní údaje, které získala v souladu s:
   • provozováním internetového obchodu Společnosti a nabízení a prodejem produktů a služeb Společnosti;
   • spoluprací se subjekty.
  • Subjekt osobních údajů sděluje Společnosti založením uživatelského účtu stejně jako odesláním objednávky v rámci internetového obchodu Společnosti tyto své osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, elektronická adresa subjektu (resp. email), telefonní číslo, IP adresa, datum narození, způsob platby a platební údaje a v případě objednání služby a poskytnutí vzorku k testování v souladu se službou poskytovanou Společností také údaje týkající se zdravotního stavu (dále společně vše jen jako „osobní údaje).
  • V souvislosti s odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu a/nebo založením zákaznického poskytuje subjekt údajů Společnosti (zaškrtnutím příslušného prohlášení) souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů pro marketingové účely a zasílání osobních sdělení. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoliv odvolat. Na poskytnutí tohoto souhlasu není vázáno poskytnutí produktů či služeb ze strany Společnosti.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem výhradně pro stanovené účely:
   • vytvoření, vedení uživatelské účtu, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je souhlas subjektu údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a případně i splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
   • vyřízení objednávky, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je uzavřená kupní smlouva či jiná smlouva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a případně i splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
   • marketing produktů Společnosti, zasílání obchodních sdělení, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je výslovný souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
   • vyřízení spolupráce, plnění povinností Společnosti jako zaměstnavatele či smluvního partnera, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je uzavřená smlouva v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a případně i splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
  • Společnost prohlašuje, že osobní údaje vždy zpracovává pouze v nezbytné míře a rozsahu pro účely uvedené výše a v souladu s Nařízením.
  • Zákonnost zpracování osobních údajů poskytnutých subjektem údajů se zakládá kromě jiného na zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví (fakturační údaje), na zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (plnění z kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, ochrana oprávněných zájmů prodávajícího) nebo na zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 141/1961 sb., o trestním řízení soudním (identifikační údaje subjektu údajů) či další relevantní právní úpravy.
  • Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (při registraci, při objednávce provedené z internetového obchodu, při uzavření smlouvy), uvádět správně, aktuálně, úplně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích.
 2. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Společnost prohlašuje, že osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou pro naplnění/splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, a to v závislosti na konkrétním účelu a právním základu zpracování osobních údajů.
  • Společnost uchovává osobní údaje po dobu 3 let od vypořádání poslední objednávky popřípadě po dobu respektující veškeré zákonné limity.
  • Pro účely marketingu (včetně obchodních sdělení) produktů a služeb Společnosti uchovává Společnost osobní údaje po dobu 2 let od okamžiku ukončení smlouvy /vypořádání poslední objednávky nebo do odvolání souhlasu.
 3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Společnost tímto informuje, že příjemcem osobních údajů mohou být kromě Společnosti jako správce také subjekty, kterým Společnost poskytuje osobní údaje na základě právních předpisů, stejně jako další zpracovatelé – zejména společnosti poskytující mzdový, personální software, společnosti poskytující logistické činnosti, společnosti poskytující IT bezpečnost a šifrování dat, případní další dodavatelé, Česká pošta, doručovatelé, případné další spolupracující osoby. Společnost zajišťuje, aby příjemci dodržovali nezbytnou míru ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a těmito zásadami.
  • Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.
 4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, PROFILOVÁNÍ
  • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Společnost neprovádí profilování ani automatizované rozhodování.
  • Společnost prohlašuje, že přijala veškerá technická a organizační opatření zajišťující ochranu osobních údajů.
 5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
  • Subjekty osobních údajů mají následující práva:
 • právo odvolat souhlas – k odvolání může subjekt údajů využít buď elektronickou formu prostřednictvím emailu Společnosti, písemnou formu zaslanou poštovním doručovatelem na adresu sídla Společnosti nebo osobně u Společnosti na adrese sídla. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které Společnost na jeho základě o subjektu údajů zpracovává.
 • právo na přístup v souladu s ustanovením čl. 15 Nařízení – subjekt údajů má právo na potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje Společností zpracovávány či nikoliv, na informace a na přístup k obrazovému záznamu zachycujícímu subjekt údajů, a to po dobu, kdy je záznam uchováván.
 • právo na opravu dle čl. 16 Nařízení – subjekt údajů může požadovat opravu nepřesných osobních údajů a žádat dodatečné prohlášení.
 • právo na výmaz (být zapomenut) dle čl. 17 Nařízení – subjekt údajů může žádat výmaz a tomu odpovídá povinnost Společnosti v případě, kdy jsou splněny podmínky dle Nařízení (např. osobní údaje nejsou již více nezbytné k naplnění účelu zpracování).
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení - ve stanovených případech má subjekt údajů právo, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů.
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 Nařízení - v případech stanovených Nařízením má subjekt údajů právo na poskytnutí zpracovaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila. Toto právo se však týká jen osobních údajů, získaných na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.
 • právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení – subjekt údajů má právo vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů, které je založeno na legitimních oprávněných zájmech, zejména pokud má za to, že Společnost nemá přesvědčivý legitimní oprávněný důvod/zájem na zpracování.
 • právo podat na podání stížnosti – subjekt údajů může podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s Nařízením. Více informací lze nalézt zde: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/archiv=0&p1=2611
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  • Subjekt osobních údajů souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu subjektu údajů a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností na jeho elektronickou adresu.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Subjekt údajů potvrzuje seznámení s těmito zásadami v rámci internetového obchodu či rezervačního systému, zaškrtnutím příslušného prohlášení.
  • Společnost je oprávněna tyto zásady kdykoliv změnit. Novou verzi těchto zásad zveřejní Společnost na svých internetových stránkách.

 

V Praze dne 19.10.2023